Hodnocení odborníků

K projektu se vyjadřovali naši přední odborníci…

 

Ústav dějin Univerzity Karlovy – Archiv Univerzity Karlovy

Vážený pane tajemníku pro kulturní záležitosti UNESCO
k vašemu dopisu z 2.2. 1999 zasílám vám posudek na propagační videokazetu Vladimíra a Ivany Pěnkavových “Středověké město Faber”.

Kazeta zahrnuje ukázky z kulturně-didaktického programu o středověké každodenní kultuře. Je koncipován jako jistý druh divadelního předvedení životního prostředí a činností středověkých lidí. Zahrnuje jak sféru výrobních činností: zemědělství, řemesel, tak složku slavností, zábav atd. Z řemesel jsou zastoupena dřevozpracující prací tesařskou, z textilních práce se lnem, tkalcovství, vázání sítí, vyšívačství, z kovozpracujících kovářství. Z dalších odvětví hrnčířství, pergamenické práce a dílna písaře a iluminátora. V zemědělských oborech jsou zastoupeny v podstatě hlavní činnosti v rostlinné i živočišné sféře. Dále je zastoupena středověká domácnost s jejími funkcemi, hygiena ad. Průvody, kejklíři, tance, šermířské souboje aj. zastupují složku slavností a zábav rozdílných sociálních složek.

Pokud jsem mohl posoudit z projekce, připravili autoři odborně fundovaně tato představení, ať již jde o otázku středověké techniky a technologie, tak zvyků a rutiny. Konzultovali odbornou stránku s historiky, archeology, technology a etnografy. Rekonstrukce nástrojů a zařízení odpovídají dochovaným pramenům. Mohu říci, že názornost těchto produkcí je u nás ojedinělá, tady je vidět dlouhodobé studium pramenů a literatury, nejen domácí, ale i zahraniční. Domnívám se, že tímto způsobem lze vzbudit zájem širší veřejnosti od školních dětí po dospělé o tradiční kulturu, jež ve středověku prožívala svůj vrcholný rozvoj a na ni navazují tradice našeho každodenního kulturního prostředí. Spojují se tu vhodným způsobem naučná a zábavná složka. Takové programy, jak znovu opakuji u nás dosud v tomto pojetí ne běžné, mají rozhodně svůj význam obecně kulturní a zaslouží si jistě podporu. Třeba udržet stránku odbornou při rekonstrukci jednotlivých činností, což je velice náročné.

Prof. PhDr. Josef Petráň DrCs.
nahoru

Státní ústav památkové péče

Vážený pane, vážená paní,
s potěšením konstatujeme, že Váš program, příznačně nazvaný Faber, zabývající se rekonstrukcemi historických pracovních činností, resp. rekonstrukcemi historických technologií, presentovaný jako inscenované, spektakulární dílo, performance, je erudovaný.

Program evidentně vychází z reálií historických i archeologických, muzejních, archivních, ikonografických, z odborné literatury, také z konfrontací s recentní praxí některých řemesel, i z pravidelných odborných konzultací se specialisty, rovněž v našem ústavu.

Performance se zajisté neklade nárok na rigorózní rekonstrukce činností, resp. technologií, např. ve smyslu adresné rekonstrukce historické, experimentálně archeologické, či rekonstrukce skanzenového typu.

Program sleduje obecný vysoký cíl edukační, didaktický. Presentuje znalosti o historických pracovních činnostech, resp. o řadě historických technologií nejširšímu publiku, dospělému i dětskému, při performancích na městských prostranstvích či v hradních areálech apod.; některé programy jsme měli možnost shlédnout.

Imaginačně působivý a faktograficky erudovaný komlexní progarm nepochybně přispívá k iniciaci historického kulturního povědomí a k pozitivnímu postoji k historickému kulturnímu dědictví.

PhDr. Josef Štulc
ředitel SÚPP
nahoru

Národní muzeum – Historické muzeum

Autoři projektu – Vladimír Pěnkava a Ivana Pěnkavová
Projekt Středověké město a hrad Faber je v České republice ojedinělý záměr, v němž se v celistvosti představují tradiční řemesla, lidské dovednosti a zapomenuté způsoby ruční práce. Projekt je detailně propracován do jednotlivých oborů, v různých obměnách vyzkoušen jak z hlediska provozu tak z hlediska reakce diváků. Manželé Pěnkavovi po několik let soustřeďují informace o starých technologiích, studují v archívech a muzeích – včetně národopisného oddělení Národního muzea v Praze. Rekonstruují již neexistující nářadí a náčiní, vychovávají specialisty na stará řemesla, celek kloubí do specifické středověké atmosféry s vkusně a stylově navrženými oděvy, s různými improvizovanými přístřešky a dílnami, které citlivě navozují patřičnou atmosféru. Z odborného hlediska etnografie a dějin řemesel je projekt velmi zdařilý. navíc je pojatý v promyšlené didaktické rovině s vhodnou mírou stylizace, která umožňuje prezentaci hlavních výrobních postupů a celků tradičního života minulých století.

Doporučuji, aby projektu byla udělena záštita České komise pro UNESCO.

PhDr. Jiřina Langhammerová CSc.
vedoucí národopisného oddělení
Historického muzea NM
nahoru

Národní zemědělské muzeum v Praze

Národní zemědělské muzeum v Praze posoudilo shora uvedený projekt manželů Vladimíra a Ivany Pěnkavových – středověké město a hrad Faber z pohledu našeho odborného zaměření a na základě dobrozdání, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dopisu, doporučuje udělit tomuto projektu záštitu české komise pro UNESCO.

Současný přetechnizovaný svět plný spěchu a shonu symbolizovaný počítači, internetem, mobilními telefony a jinými technickými pomůckami většinu lidí stresuje. Lidé se jim podvědomě brání a vyhledávají takové aktivity, které probíhají v poklidu a nemají s technikou nic nebo jen velmi málo společného. Proto získala takovou oblibu v těchto letech masové presentační akce typu lidových zábav. Mezi nimi patří k nejpopulárnějsím rekonstrukční akce, jejichž cílem je ukázat život v bližší či vzdálenější historii. Stále větší počet měst, hradů a zámků i muzeí včetně skanzenů přistupuje k této formě presentace. Tyto slavnosti, často trvající řadu dní, mají značný ohlas. Návštěvníci si na nich výborně odpočinou, pobaví se i se poučí.

Způsob provedení bývá velmi rozmanitý od “divadelního” ztvárnění skutečného či vymyšleného příběhu až po věrné dobové rekonstrukce. Velmi cenné je zejména to, že návštěvník má možnost nasávat dobovou atmosféru, kterou jen obtížně pozná z knih. Tuto atmosféru tvoří řada drobností, detailů. Řada pořádajících organizací si ani neuvědomuje, že se podílí na vytváření historického povědomí at’ již v obecné rovině o dějinách středověku jako celku či o minulosti konkrétního města či hradu. A právě v tom spočívá ošidnost takovýchto slavností. Velká část z nich totiž vytváří zkreslený obraz o naší minulosti. Nejde přitom ani tak o fabulaci konkrétního příběhu, který nese děj celé slavnosti, ale o činnosti obyčejných lidí řemeslníky počínaje a městskou spodinou konče. Jejich prostřednictvím se návštěvník seznamuje s hmotnou i duchovní kulturou minulosti. Na nich záleží, zda toto poznání bude pravdivé či falešné.

Řada organizátorů slavností bere dobové řemeslníky pouze jako kolorit pro soudobé prodejní stánky a soudobá kulturní vystoupení. Jen málo z nich si uvědomuje, že je možno vytvořit plnohodnotnou, ve všech aspektech srovnatelnou protiváhu současných aktivit i pro středověkou realitu. Tuto protiváhu ovšem již nemůže vytvořit amatér. Zde je nutný vysoce profesionální přístup. Po roce 1989 se vytvořila řada skupin, které jsou schopny revokovat atmosféru středověkých slavností i všedního dne středověku. Záhy však došlo mezi nimi ke specializaci. Velká část se věnuje efektnějším “hrám na středověk” plnou rytířských příběhů, šermířských soubojů, příjezdů králů apod. a jaksi stranou zůstává ten běžný každodenní život. Zde velmi často nastupovala improvizace. Pouze některé skupiny si daly práci a zajistili lidi se znalostí původních pracovních technologií tak, jak to dělají běžně ve skanzenech. Nicméně pamětníka středověku bychom asi stěží nalezli a technologie konce 19. století se přece jen od té středověké liší. Proto musela nastoupit v podstatě vědecká rekonstrukce středověkých výrobních postupů. To je ovšem práce vysoce odborně náročná nejen intelektuálně, ale v neposlední řadě i finančně. Presentace historických řemesel v tom provedeni, v jakém ji předvádi Faber patři k tomu nejlepšímu, co na tomto poli v ČR existuje.

Největší význam presentace historické skutečnosti v podání Faberu spočívá v komplexnosti přístupu. Faber nejenom dbá na věrnost dobových technologií nastudovaných z odborné literatury a pramenů, ale používá i dobové techniky včetně replik dobového nářadí a zařízení. To je pouze informační stránka věci. Neméně důležitá je i stránka emocionální. I na ní Faber dbá. Řemeslníci jsou oblečeni do replik dobových oděvů. Ta řemesla a další činnosti, která byla provozována na tržištích, jsou provozována v stáncích, které Faber co nejvíce přibližuje autentickému prostředí středověkých tržišť’. Tam, kde řemesla byla provozována v dílnách, na stavbách apod. Faber se snaží alespoň náznakem ukázat autentické prostředí.

Důležitý je i přístup “středověkých řemeslníků” apod. k současnému návštěvníkovi. Na rozdíl od řady dalších pořadatelů je přístup maximálně vstřícný. Je vidět, že hlavní motivací není prodej historických výrobků, natož těch současných, ale cílem presentace je seznámení s konkrétním úsekem historické skutečnosti, nejčastěji konkrétního řemesla a dobového výrobního postupu. Předvádění je pojato formou hry, do níž se může zapojit i návštěvník. Nejenom, že mu je vysvětlen celý postup, je mu i (často dobovým jazykem) popsáno dobové nářadí a především si na vlastní kůži může vyzkoušet, jaké to je být např. středověkým ševcem, přadlenou apod. A zde dochází k završení celého procesu. Homo faber se stává homo ludens a odchází domů spokojen, odpočat a aniž by o to usiloval i poučen.

Věrná rekonstrukce středověké reality a její nenásilné předáváni současným, které napomáhá utvářet vztah současných generaci k minuIosti, je největším přínosem činnosti Faber. Toto jeho snaženi zasluhuje nejenom trvalou pozornost, ale i všestrannou podporu.

Ing. Antonín Hájek, CSc.
ředitel NZM
nahoru

Asociace učitelů dějepisu České republiky

Členové výboru Asociace dějepisu ČR se seznámili s programem skupiny FABER, jeho záměry a prostředky i informačními materiály. Jsme rádi, že program typu, jaké se např. v západní Evropě těší nemalé pozornosti obyvatel a institucí, je provozován i u nás, a to na vysoké odborné úrovni a v didakticky propracované podobě.

Poznávání historie vlastní země přispívá k posílení národního sebevědomí a obohacuje život každého jedince o další rozměr – názorný pohled do minulosti.

Program FABER považujeme za mimořádně prospěšný způsob poučení, které může názornou a živou formou rozšířit a doplnit teoretické “školní” znalosti; je nanejvýše vítanou příležitostí seznámit se s životem různých skupin obyvatel ve středověku a hlavně ocenit schopnosti a neobyčejný důmysl a dovednosti našich předků, které mohou být inspirující i pro lidi z přelomu 20.-21. století.

Proto bychom byli rádi, kdyby program mohlo zhlédnout co nejvíce žáků a studentů i ostatních obyvatel naší země z měst i venkova. Domníváme se, že vynaložené finanční prostředky se zúročí ve vztahu lidí k vlastní zemi i obci a přejeme provozování tohoto programu co nejlepší podmínky.

Současně bychom pro svou práci uvítali i zkušenosti a poznatky, které organizátoři a účastníci programu získají o ohlasu této akce a zájmu návštěvníků o tyto aktivity – a tím i o naši historii.

Za výbor PaeDr. Helena Mandelová
předsedkyně
V Praze dne 20. ledna 1999
nahoru

Pedagogické muzeum J. A. Komenského

Předkládaný propagační snímek manželů Pěnkavových srozumitelnou a přehlednou formou podává informaci o charakteru nabízeného projektu FABER. Oceňujeme záměr tvůrců přiblížit zájemcům o historii řemesel každodenní život středověkého města, možnost detailně pozorovat i prakticky vyzkoušet různé archaické technologie a výrobní postupy.

Dosah přímé účasti na dějích je z pedagogického hlediska nezpochybnitelný. Na rozdíl od pouze teoreticky zprostředkovávaných vědomostí podporuje představivost, citovou stránku, rozvíjí zručnost, pomáhá ke snažšímu zapamatování apod.

Nabízený projekt Ize doporučit jako doprovodný program k rozšíření výuky. Věcnou stránku a historickou věrohodnost těchto technologií však budou muset posoudit odborníci příslušných oborů.

Ing. L. Emanuel ředitel PM JAK
nahoru

Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze

Katedra dějin a didaktiky dějepisu pedagogické fakulty UK Praha, doporučuje projekt manželů Vladimíra a Ivany Pěnkavových Faber k udělení záštity České komise pro UNESCO. Projekt středověké město a hrad Faber” má význam pro výuku dějepisu na základních a středních školách a je významným příspěvkem v oblasti dějepisné didaktiky, zvláště pro svou názornost a atraktivnost…

Doc. PhDr. Petr Čornej, CSc vedoucí KDDD PeDF
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
nahoru

Archeologický ústav AV Praha

Jedním z cílů projektu je živá rekonstrukce středověkých řemeslných technologií a jejich didaktické předváděni pro širokou veřejnost a zvláště pro školy. Jde o názorné ukázky činností, které mají na diváka hluboký vjemový dopad, protože je tímto způsobem bezprostředně zaujat.

Skupina Faber vedená Vladimírem a Ivanou Pěnkavovými má v té věci několikaletou zkušenost. Nejde jí jenom o něco, co by se dalo nazvat show, nýbrž o fundované ztvárnění momentů se středověkého života v evropské civilizační oblasti. Viděl jsem ukázky těchto didakticko-divadelních performací a mohu konstatovat, že skupina a její spolupracovníci jsou s to zhostit se obtížného úkolu a dosahovat na publikum požadovaného účinu. Soustavně si opatřují seriózní znalosti na vysokoškolské úrovni a dokáží je uplatnit způsobem, který považuji za optimální, splňující nejnáročnější požadavky.

Já sám pracuji v oboru historie železářské a kovářské výroby, kterážto činnost je v programu skupiny významně zastoupena. Její reálie a postupy, ovládané profesionálními řemeslníky, jsou v souladu s dosavadními poznatky o minulosti tohoto důležitého oboru.

Proto doporučuji vřele žádost o udělení záštity nad akcemi Středověké město Faber (Praha) a Středověký hrad Faber (Kunětická Hora) k příznivému posouzení a vyřízení. Domnívám se, že realizace projektu by byla kulturním počinem, který by se mohl uplatnit i za hranicemi České republiky. Byla by to živá škola o dějinách evropského života v minulosti. V rámci soušasných trendů zachovat a chránit kulturní dědictví, které se projevuji ve většině evropských zemi, se projekt jeví jako aktuální a atraktivní.

Prof. dr. Jaromír Pleiner DrSc
sekretář Comité pour la sidérurgie ancienne
de 1′ Union Int. des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques
(affiliée á 1’UNESCO)
nahoru

Akademie věd ČR Archeologický ústav

Skupina Faber Vladimíra Pěnkavy se dlouhodobě a systematicky věnuje scénické prezentaci středověkých řemesel a života. V rámci této činnosti se snaží o maximálně věrné postižení historické reality. Proto studuje a využívá jak literární, tak ikonografické prameny, stejně jako dochované reálie. Otázky rekonstrukce soustavně konzultuje s odborníky příslušných disciplín.

Zmíněná prezentace má nespornou a oceňovanou didaktickou hodnotu a v rámci celosvětových snah v tomto směru patří nesporně ke kvalitním podnikům svého druhu. Výrazně se odlišuje od čistě komerčních akcí uvedené kvality postrádajících.

Z těchto důvodů rádi doporučujeme předložený projekt ke kladnému přijetí.

PhDr. Tomáš Durdík, DrSc Doc
PhDr. Miroslav Richter, DrSc
Praha 16. 2. 1999
nahoru